Horváth Ria

Általános Szerződési Feltételek – Adatkezelés 

SimlePay online bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a rendelés véglegesítésekor, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a vásárló minden esetben tudomásul veszi és elfogadja az alábbi nyilatkozatot:

Tudomásul veszem, hogy Horváthné Szabó Mária Magdolna e.v. (Székhelye: 1077 Budapest Wesselényi u. 33. 7/a) adatkezelő által az enterkepem.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Adatkezelési tájékoztató

Horváthné Szabó Mária Magdolna e.v. (székhely: 1077 Budapest Wesselényi u. 33. 7/a. adószám: 66803261-1-43, a továbbiakban „szolgáltató”/ „adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltatóként:

 • adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelveket folyamatosan elérhetővé teszem a www.horvathria.hu weboldalon.
 • fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
 • az esetleges változásokat kellő időben közzé teszem.
 • elkötelezett vagyok ügyfeleim és partnereim személyes adatainak védelmében.
 • ügyfeleim információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartom.
 • a személyes adatokat bizalmasan kezelem és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami garantálja az általam kezelt adatok biztonságát.

Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013 évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
 • 2000 évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 20031évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
 • információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003 évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Amennyiben kérdése van jelen közleménnyel kapcsolatban, írja meg erre az e-mail címemre: tanulasiotletek@gmail.com

Szolgáltató/ adatkezelő adataim:
Weboldal megnevezése: horvathria.hu
Név: Horváthné Szabó Mária Magdolna e.v.

Székhely: 1077 Budapest Wesselényi u. 33. 7/a

Levelezési cím: 1222 Budapest, Lévay u. 4.

Az egyéni vállalkozás nyilvántartói száma: 39318698
Adószám: 66803261-1-43
Telefonszám: +36306180729
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 3415/2019/B
Üzleti e-mailcím: tanulasiotletek@gmail.com

Definíciók

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel em rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Személyes adatok köre

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Kiadványok értékesítése

Az adatkezelés célja:
a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla cím, postacím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési- és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

Rendezvények

Az adatkezelés célja:
a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postacím, a választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, a felhasználó számítógépének IP címe, a kiállított számlák adatai (fizetés módja, dátuma, összege, a vásárolt termékek és/vagy igénybe vett szolgáltatás megnevezése), a rendezvényeken résztvevőkről készített hang-, kép- és filmfelvételek és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatok törlésének határideje:

– a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
– a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Nyilvánosságra hozatal:
– a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Szolgáltató honlapjain, közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben, egyéb médiában és közösségi oldalakon.
A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelő-ügyfél levelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet velem, mint adatkezelővel.
Adatkezelőként a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeljük, az ügyek visszakereshetősége érdekében tároljuk azokat, amíg azt szükségesnek ítéljük meg.

Hírlevél

Amennyiben a honlapon keresztül megrendelte könyveinket és szolgáltatásainkat, opcinálisan hírlevelet is küldhetünk e-mail címére. A további Hírlevelekről a címzett bármikor leiratkozhat.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek, mint az adatkezelőt.
Szolgáltatóként a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Tárhelyszolgáltató

Üzemeltető:   Websupport Magyarország Kft.

Cím: Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest,
Victor Hugo utca 18-22.

 Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
Közösségi adószám: HU25138205

E-mail: support@websupport.hu
Ügyfélszolgálat: +3622787674

A Szolgáltató fenntartja a jogot, -amennyiben azt szükségesnek látja, – további adatfeldolgozó igénybevételére, de az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokhoz ragaszkodva.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy látogatja a Szolgáltató által üzemeltetett www.horvathria.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója a Szolgáltatónak.
A weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog A www. horvathria.hu domain néven és ennek aldomainjein szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. 
A www. horvathria.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

Minden jog fenntartva © Copyright Horváthné Szabó Mária Magdolna e.v, a vállalkozás részéről és Balas Norbert, a honlap szerkesztője részére.

Általános Szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák HORVÁTHNÉ SZABÓ MÁRIA MAGDOLNA e.v. (székhely: 1077 Budapest Wesselényi u. 33. 7/a, adószám: 66803261-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon keresztüli árusítás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve! 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: HORVÁTHNÉ SZABÓ MÁRIA MAGDOLNA e.v
A szolgáltató székhelye: 1077 Budapest Wesselényi u. 33. 7/a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tanulasiotletek@gmail.com
Telefonszáma: +36306180729
Nyilvántartási száma: 39318698
Adószáma: 66803261-1-43
Eljáró hatóság: Budafok-Tétény XXII. ker. Önkormányzat jegyzője
Nyilvántartási száma:3415/2019./B
Statisztikai száma: 66803261-6622-231-01
Tevékenység: Csomagküldő kereskedelem
Jellege: kiskereskedelem

Alapvető rendelkezések

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen ÁSZF visszavonásig hatályos. Módosítása az adatok változásakor esedékes.

3. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a honlapunkon vásárolt könyvek szerzői jogivédelem alatt állnak. Felhasználásuk, nem magáncélú másolásuk a szerzők engedélyéhez kötött.

1.4. Kapcsolatfelvétel a fenti e-mailen és telefonszámon keresztül lehetséges.

Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

Könyvek és kiadványok. Időszakonként egyéb oktatás, tanfolyam, tréning.

Rendelés menete

1. A weboldalon különböző termékek érhetőek el. A termékeket helyezze a virtuális kosarába. Ezt követően a Pénztár oldalon adja meg az adatait. Az adatkezelésről ezen az oldalon, fentebb olvashat bővebben. Az adatok megadása után a „Megrendelem” gomb megnyomásával küldi el a szolgáltató részére a vásárlási igényét.

2. A rendelés a megrendelőlap kitöltésével történik, amit kérünk, hogy elküldés előtt ellenőrizzenek!
1.8. Adatbeviteli hibák utólagos észlelése esetén e-mailben mielőbb jelezzék, ha hibás rendelési adatokat adtak meg a vásárlás során, hogy azt mielőbb javíthassuk a rendszerben! Figyelem! A rendelés minden esetben a fizetés után válik érvényessé.
3. Fizetési lehetőségek: bankkártyás fizetés SimplePay-en keresztül, utánvétes fizetés a kiszállítócégnél, átvételkor (ennek meghatározott ára van, aminek aktuális összegét mindig feltüntetjük a fizetési lehetőségeknél).
4. A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, akkor a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz-, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

5.  A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

6.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az érdeklődőket és megrendelőket az akció részleteiről.

Megrendelések feldolgozása

1. A megrendelések feldolgozása 1-6 munkanapon belül megtörténik. Ha ez valamilyen akadályba ütközik, a Szolgáltató a Megrendelő általa megadott elérhetőségein keresztül minél előbb köteles tájékoztatni a Megrendelőt.
2. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3-8 munkanapon belül várható, szállítási módtól függően. Ha Szolgáltató és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szállítás és átvétel

1. A honlapon kínált könyvek online megrendelése esetén csomagfeladásainkat logisztikai partnerünk a BJ Shopline Kft juttatja el önökhöz DPD futárszolgálaton keresztül.
2. Emellett a könyvek személyesen is megvásárolhatóak könyvbemutatóinkon és a meghirdetett helyeken. 

3. A termékek árai tartalmazzák az Áfát, de a szállítási díjat és az utánvét után fizetendő összeget nem, azokat vásárlás esetén külön jelezzük és felszámoljuk.

Elállási jog

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti (új állapotban) a megrendelt terméket. Ez esetben a szállítást nem, csak a könyv új állapota esetén annak vételárát fizetjük vissza az érkezéstől számított 30 napon belül.
2. Az elállási jog téves vásárlás, csere, hibás termék esetén lehetséges. Csak új állapotú könyvet van módunkban ilyenkor is visszavenni.

3. A fenti esetekben legkésőbb 30 napon belül visszautalja a Szolgáltató az árat, kivéve akkor, ha a könyv nem újszerű állapotú, illetve sérült, rongált. stb.

Garancia és jótállás

 Amennyiben kötési, nyomtatási, – illetve oldalhiányt tapasztal az általunk forgalmazott könyvekben, visszaküldés esetén Szolgáltató új, hibátlan kiadványra cseréli azt, amint lehetséges, de legkésőbb 30 napon belül.

Panaszkezelés

 A Szolgáltató panaszügyintézése elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról történik.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt igyekszik rendezni, a nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve bírósághoz fordulhat.

Budapest, 2023. július 5.

KOSÁR